0

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťah medzi predávajúcim a spoločnosťou s obchodným názvom  Klucho Jozef AJOSS, Ďurčiná 354, 015 01 Rajec, (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľmi ( ďalej len „kupujúci“) v oblasti predaja tovaru. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žililnský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru:  tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139, fax č. 041/7632 139 

Predávajúci:

Klucho Jozef AJOSS, Ďurčiná 354, 015 01 Rajec, IČO: 43 491 073, IČ DPH: SK1077241539, číslo živnostenského registra 580-37099, vložka č.OŽP-Y/2007/02307-2/CR1, zaoberajúca sa textilnou výrobou pod č. ObU-ZA-OZP1-2012/20230-2. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Kupujúci:

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj súvisiacimi predpismi v platnom znení.

I. Objednávanie tovaru

Objednanie tovaru je možné uskutočniť odoslaním elektronickej objednávky. Objednávaný tovar vložíte do nákupného košíku, kliknete na ikonu "ďalej", vyplníte adresu, zvolíte spôsob doručenia a odošlete objednávku kliknutím na ikonu "poslať". Odoslanie objednávky kliknutím na ikonu "poslať" je záväzné a neskoršie zrušenie objednávky sa riadi obchodnými podmienkami (pozri storno objednávky).

II. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim podľa Čl. I týchto VOP a potvrdením objednávky predávajúcim.
 2. Za záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje potvrdenie e-mailové prípadne telefonické. Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú najmä: presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar, preprava, spôsob a termín doručenia.
 3. Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • Prostredníctvom elektronického obchodu na www.ajoss.sk (ďalej len "e-shop")
  • Elektronickou poštou na adrese ajoss@ajoss.sk
  • Telefonicky
  • Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

III. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa zvýši nákupná cena objednávaného tovaru, bude zákazník vopred informovaný pre možnosť pozmenenia objednávky.

IV. Platobné podmienky

 1. platba vopred bankovým prevodom
 2. na dobierku pri doručení tovaru
 3. platba pri osobnom prevzatí

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

 1. Doručovanie tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike, a na požiadanie aj do iných krajín. Dodanie tovaru je realizované podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a následne je tovar odovzdaný na odoslanie zvolenou formou (Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Ak objednaný tovar nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov. V takomto prípade vás budeme kontaktovať a informovať o prípadnom zdržaní, poprípade môžete zmeniť či zrušiť objednávku.
 2. Konkrétny spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolíte priamo v elektronickej objednávke. Objednaný tovar si môžete dať doručiť resp. prevziať viacerými spôsobmi:
  • Zaslanie Slovenskou poštou – Doba dodania sa riadia aktuálnymi podmienkami Slovenskej pošty
  • Zasielanie prepravnou službou - Tovar je možné kupujúcemu zaslať kuriérom. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
 3. Pri preberaní zásielky vám odporúčame skontrolovať neporušenosť prepravného obalu ešte za účasti kuriéra, pokiaľ je všetko v poriadku, tovar prevezmite. Po prebratí zásielky vám odporúčame čo najskôr skontrolovať neporušenosť dodaného tovaru. Akékoľvek nezrovnalosti v preprave je potrebné nahlásiť nám najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Postup pri reklamácii mechanického poškodenia tovaru z prepravy je uvedený v Reklamačných podmienkach.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
 3. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

VIII. Záruka tovaru a reklamačné podmienky

 1. Kupujúci je povinný sa zoznámiť Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmito reklamačnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Prevzatím tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačnými podmienkami.
 2. Ak výrobca nestanoví inak, majú všetky výrobky záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa predaja koncovému zákazníkovi. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba.
 3. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra a dodací list (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Reklamáciu v záručnej dobe si môžete uplatniť prostredníctvom nás. Výrobok je potrebné reklamovať kompletný, čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov a najlepšie v originálnom balení. Vadný tovar je potrebné doručiť na adresu firmy (bližšie informácie v sekcii Kontakty) alebo iným spôsobom na náklady odosielateľa spolu s popisom závady.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 6. Stav riešenia reklamácie si môžete overiť telefonicky na čísle 0908 241 931, alebo mailom na adrese ajoss@ajoss.sk počas pracovných dní v čase od 7.00 - 15.00hod.
 7. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené zlým vyšitím prípadne ak sa na materiáli nachádza kaz.
 8. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
  • mechanické poškodenie, neodborná obsluha, násilná manipulácia,
  • prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach (prašnosť...),
  • oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod.,
  • na vady spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako napr. poškodenie spôsobené živelnými pohromami,
  • poškodenie tovaru počas dopravy zákazníkom,
 9. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru z prepravy:
  • Kupujúci je povinný skontrolovať si obal zásielky. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia spísať s dopravcom protokol o škode. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe uznanej reklamácie zo strany prepravcu vám bude poskytnutý nový tovar.
  • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 17.05.2013.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru na www.ajoss.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 • Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 • Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 • Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky, alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.                                                                                   Alternatívny spôsob riešenia sporov
 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: ajoss@ajoss.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Za spoločnosť AJOSS schválil Klucho Jozef.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul:      .........................................................................................

Adresa bydliska:               .........................................................................................

Telefónne číslo/ email:      .........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Jozef Klucho AJOSS, Ďurčiná 354, 015 01  Rajec, IČO: 43 491 073, IČ DPH: SK1077241539, (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 7 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry:                              .........................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry):           .........................................................................

Dátum prijatia tovaru:                                       .........................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.ajoss.sk)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


Dôvod vrátenia tovaru:...............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ...............................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .............................................................................

Spotrebiteľ  svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................